บุคลากรสายวิชาการ


ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร

หัวหน้าภาควิชา

อีเมล์: Tanasri.sih@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

รศ.ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ

รองหัวหน้าภาควิชา

อีเมล์: Supawadee.pol@mahidol.ac.th

ศ.ดร.ดวงรัตน์ อินทร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Duangrat.Int@mahidol.ac.th

รศ.ดร.สุวิมล กาญจนสุธา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Suwimon.kan@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Chaowalit.war@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Chatchawal.sin@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Nitchaphat.kha@mahidol.ac.th

    Curriculum Vitae (CV)

ผศ.ดร.ธนกฤต เนียมหอม

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Thanakrit.nea@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ธวัช เพชรไทย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Tawach.pre@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Withida.pat@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Siranee.sre@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Arthit.pho@mahidol.ac.th

    Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Chate.jai@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เลิศอัศวกร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: teerapong.ler@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

บุคลากรสายสนับสนุน


นายอนุพันธ์ เสียงใหญ่

นักวิทยาศาสตร์

อีเมล์: Anuphan.sia@mahidol.ac.th

  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางสาวธนธรณ์ ชุ่มประสิทธิโชค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: Thanathorn.chu@mahidol.ac.th

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป