หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)


ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นผลิตมหาบัณฑิตด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และการจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร น้ำ อากาศ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย ดิน และอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในการวิจัย มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นหลักสูตรที่เป็นที่รู้จักกันมานาน และผลิตมหาบัณฑิตออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์จากมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีทักษะบริหารจัดการในการ แก้ปัญหา เชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ สามารถ วิจัยและวิเคราะห์ผลโดยอาศัยหลักสถิติได้อย่างถ่องแท้และพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างดีและ เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน