ประวัติภาควิชา


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อมาจากชื่อเดิม คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนใน วิชาการด้านการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และผลิตบุคลากรสาธารณสุข สาขาวิชาเอกวิทยศาสตร์สุขาภิบาล มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ในระยะเริ่มแรกเป็นการผลิตนักวิชาการสุขาภิบาลระดับอนุปริญญา จนกระทั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงผลิต ระดับปริญญาตรี คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นภาควิชาร่วม รับผิดชอบ การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

รายนามอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา/ภาควิชา

ตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเป็นแผนกวิชาโรงเรียนพยาบาลสาธารณสุขและวิชาสุขาภิบาล จนถึงเป็นภาควิชาสุขาภิบาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล และภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ รายนามอาจารย์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา/ภาควิชามีดังนี้ คือ
(๑) พ.ศ. ๒๔๙๑-๙๗ ศาสตราจารย์นายแพทย์สันต์ สันติสุข รองคณบดีและรักษาราชการหัวหน้าแผนกฯ
(๒) พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๐๓ ศาสตราจารย์ ม.ล. โสภิต นพวงศ์
(๓) พ.ศ. ๒๕๐๓-๐๗ ศาสตราจารย์จำรัส ฉายะพงศ์ รักษาราชการหัวหน้าแผนกวิชาฯ
(๔) พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๗ ศาสตราจารย์นายแพทย์โชติ บูรณกาล
(๕) ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗- ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ศาสตราจารย์พิชิต สกุลพราหมณ์
(๖) ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ไข่เกษ
(๗) ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕–๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ รองศาสตราจารย์อุดม คมพยัคฆ์
(๘) ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙–๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
และ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗–๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลาศัย ห่วงประเสริฐ
(๙) ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑-๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา มูลพฤกษ์
(๑๐) ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓-๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันกุล
(๑๑) ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ รองศาสตราจารย์พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
(๑๒) ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐–๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา
(๑๓) ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส
(๑๔) ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖–๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์
(๑๕) ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙–๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย
(๑๖) ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔–ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร