หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)


มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการดำรงชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยผลิตบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติ การบริหาร การวางแผนและการประเมินผลงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และทำการควบคุมจัดการมลพิษต่างๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงาน บำบัด และกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรมีการบูรณาการ การเรียน การสอน จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลายให้กับนักศึกษา เช่น ทฤษฎีและการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภค การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมพาหะนำโรค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และวิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นำไปประกอบอาชีพ มีสมรรถนะด้านความรู้และเจตคติของนักอนามัยสิ่งแวดล้อมตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ฝึกปฏิบัติจริง สามารถประยุกต์องค์ความรู้และใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยจริยธรรม คุณธรรม ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนรวมและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม

รายละเอียดหลักสูตร


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)