ฝึกอบรม


โครงการอบรมสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล รุ่นที่ 9

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 9 จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 (รับจำนวน 50 คน) และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567 (รับจำนวน 50 คน) ซึ่งมีค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อคน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล phasuk.ert@mahidol.ac.th หรือโทร 02-354-8559

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่องเทคนิคการสอบสวนและวินิจฉัยเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2567 รับจำนวน 60 ท่าน ค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2354-8559 และ 089-966-8822

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (CARBON FOOTPRINT ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT) จัดที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม: 5,000 บาท/ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานฝึกอบรมศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีเมล์ phasuk.ler@mahidol.ac.th หรือโทรศัพท์ 089-966-8822, 02-354-8559

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566

โครงการอบรมสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล รุ่นที่ 8

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 8 จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 (รับจำนวน 50 คน) และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 (รับจำนวน 50 คน) ซึ่งมีค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อคน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล phasuk.ert@mahidol.ac.th หรือโทร 02-354-8559

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดบริการฝึกอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งมีบริการอบรมแบบ In-house training โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน สำหรับ (1) หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ onsite 900 บาท/คน online 500 บาท/คน (2) หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร onsite 500 บาท/คน online 300 บาท/คน ติดต่อสอบถาม ที่ ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด โทร 096-064-9865 หรือ นายผาสุข เลิศงาม โทร 089-966-8822

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566

โครงการอบรมสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล รุ่นที่ 7

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมดเขตรับสมัคร 19 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่อีเมล envhealthmu@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-354-8525, 02-354-8543 ต่อ 2403 หรือ 084-527-2277, 091-928-6955

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565