วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ :

ภาควิชาแห่งการรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ :

1. จัดระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศ
3. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และศิษย์เก่าในด้านวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและการส่งเสริมวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม