ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คุณรัชพล สุวรรณโชติ SAN #39 นายกสมาคมและผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการรักชาติ ประจำปี 2563 จาก "Humanity and Patriotism Award 2020" จาก Access to Human Right International (AHRI) องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติ บังกลาเทศ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563

ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ มอบทุนสนับสนุนและทุนการศึกษาให้กับภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1,100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563