ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดีบุคลากร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

แสดงความยินดีบุคลากร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ภาคปกติ | ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/cur_open_list.php?Level=M

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Modern Sewage Management: The Public Health Benefits เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

แสดงความยินดีบุคลากร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

แสดงความยินดีบุคลากร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุวิมล กาญจนสุธา (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนุสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 เมษายน 2565

แสดงความชื่นชมและยินดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีการนำเสนอทั้งหมด 13 ทีม ขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาทุกกลุ่มที่ทำงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วง และแสดงความยินดีกับกลุ่มที่ได้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

แสดงความยินดีบุคลากร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เปิดบ้านมหิดล 2564

PHEH Open House ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับจาก US News & World Report Rankings ประจำปี 2022 เป็นลำดับที่ 520

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับจาก US News & World Report Rankings ประจำปี 2022 เป็นลำดับที่ 520 (GlobalRank) และลำดับที่ 101 (AsiaRank) โดยสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย อยู่ในลำดับที่ 244

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ มอบทุนสนับสนุนและทุนการศึกษาให้กับภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1,100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ธราดล เก่งการพานิช รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563