แสดงความยินดีศิษย์ปัจจุบัน


ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี นายจิรกิตต์ แทนนิมิต รหัสนักศึกษา 6408076 PHSP/B นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาเอแม็ท ประเภทคู่ผสม จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (นนทรีเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี นางสาวสุธิดา ชลารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ภาคพิเศษ ในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง "Greenhouse Gas emissions from Municipal Solid Waste Treatment in Rayong Province" ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 "Trends in Environmental Health Conference" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยระดับปริญญาตรียอดเยี่ยมลำดับที่ 1 (ห้องที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง "การใช้ค่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละอองจากดาวเทียมและสมการ Random Forest ในการประมาณค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย" โดยมี ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยระดับปริญญาตรียอดเยี่ยมลำดับที่ 1 (ห้องที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง "การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำคลองสำหรับใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร" โดยมี ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หลักสูตร วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ขอแสดงความยินดี นางสาวสาธิดา ปั้นทอง 6336325 PHEH/M ในโอกาสได้รับรางวัลการประกวดโปสเตอร์วิชาการ ประเภท #การนำเสนอดีเด่น รางวัลที่ 3 เรื่อง "Quantitative Microbial Risk Assessment of Specific Food Menu from Restaurants in Bangkok, Thailand" ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เรื่อง บทบาทและความท้าทายของอนามัยสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาประเทศ (The Role and Challenges of Environmental Health in National Development) วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี นางสาวนัฐลดา บุญพิคำ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) รหัสนักศึกษา 6237759 PHEH/M ในโอกาสได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Indoor Air Quality in Public Health Centers: A Case Study of Public Health Centers Located on Main and Secondary Roadside, Bangkok" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ENRIC 2020 : The 4th Environment And Natural Resources International Conference 16 December 2021 โดยมี ผศ.ดร.ชัชวาล สิงหกันต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

วันที่ 14 มกราคม 2565

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี นางสาวกาญจนา ยุพิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) รหัสนักศึกษา 6136060 PHEH/M ในโอกาสได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Color Removal of Pulp and Paper Mill Wastewater by the Residual Eucalyptus Wood" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ENRIC 2020 : The 4th Environment And Natural Resources International Conference 16 December 2021 โดยมี ผศ.ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

วันที่ 14 มกราคม 2565

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี นางสาวนิตยา สุมูลเวช นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) รหัสนักศึกษา 6136747 PHEH/M ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564

วันที่ 5 มกราคม 2565