แสดงความยินดีศิษย์เก่า


แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีแก่ นายกสิวิทย์ รอดเกลี้ยง ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (SAN65) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น Mahidol University Young Alumni Awards 2023

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี นายธนวัฒน์ ทองโฉม ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 67 #SAN67 ในโอกาสที่สอบผ่านการคัดเลือก (ลำดับที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง "นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ"

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี อาจารย์อภิรักษ์ บำยุทธ ศิษย์เก่าของภาควิชา หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) รุ่นที่ 24 ในโอกาสได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล รุ่นที่ 31 ในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับกรม ประจำปี 2565 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณมานะ หะสาเมาะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล รุ่นที่ 36 ในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับกรม ประจำปี 2565 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล รุ่นที่ 30 ในโอกาสได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัย ระดับกรม ประจำปี 2565 ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อำนวยสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล รุ่นที่ 30 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล รุ่นที่ 25 ในโอกาสได้รับรางวัล "มหิดลทยากร ประจำปี 2564" จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณธวัชชัย จันทร์เส ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 41 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตดุสิต

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณจันทิรา ดวงใส ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 40 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 จังหวัดกูเก็ต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี คุณสมบัติ เครือกีรติธรรม ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล รุ่นที่ 36 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เขตพระโขนง

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

แสดงความยินดีศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 (ประเภทรางวัลธุรกิจบริการ (Services)) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564