บุคลากร


อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย

หัวหน้าภาควิชา

อีเมล์: Tawach.pre@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร

รองหัวหน้าภาควิชา

อีเมล์: Tanasri.sri@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

รศ.ดร.ดวงรัตน์ อินทร

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Duangrat.Int@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Siranee.sre@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Chate.jai@mahidol.ac.th

  • Curriculum Vitae (CV)

อาจารย์ ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Chaowalit.war@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Supawadee.pol@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Chatchawal.sin@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.วิธิดา พัฒนอิสสรานุกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Withida.pat@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.สุวิมล กาญจนสุธา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Suwimon.kan@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม

อาจารย์ประจำภาควิชา

อีเมล์: Thanakrit.nea@mahidol.ac.th

นางสาวธนวรรณ จินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์: Tanawan.jin@mahidol.ac.th

  • ธุรการภาควิชา

นายอนุพันธ์ เสียงใหญ่

นักวิทยาศาสตร์

อีเมล์: Anuphan.sia@mahidol.ac.th

  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางสาวสุวรรณา ทองอยู่่

แม่บ้าน

อีเมล์: Suwanna.tho@mahidol.ac.th

  • แม่บ้านประจำภาควิชา