การบริหาร

ประวัติภาควิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาจากชื่อเดิม คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 มีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนใน วิชาการด้านการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และผลิตบุคลากรสาธารณสุข สาขาวิชาเอกวิทยศาสตร์สุขาภิบาล มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2493 ในระยะเริ่มแรกเป็นการผลิตนักวิชาการสุขาภิบาลระดับอนุปริญญา จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2501 จึงผลิต ระดับปริญญาตรี คือ วท.บ. (สุขาภิบาล) ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนเป็น วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. 2518 คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นภาควิชาร่วม รับผิดชอบ การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ และในปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เปิดหลักสูตร วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) ขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร มี 3 สาขาวิชา คือ

1. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเขตเมืองชนบท

2. การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม

3. การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย


หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย

Read More

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร

Read More

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร

Read More

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี ศรีใส

Read More

ประธานหลักสูตร ปริญญาโท

อาจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

Read More

ประธานหลักสูตร ปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์

Read More

 

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา

Read More

 

อาจารย์ ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล

Read More

 

อาจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ

Read More

 

อาจารย์ ดร.สุวิมล กาญจนสุธา

Read More

 

อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม

Read More

นักวิทยาศาสตร์

นายอนุพันธ์ เสียงใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหาร

น.ส.ธนวรรณ จินดา

เจ้าหน้าที่หลักสูตร

น.ส.ณรัณธรณ์ ดีแนบเนียน

 

น.ส.สุวรรณา ทองอยู่