บุคลากร

 

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์ 
Assoc. Prof. PISIT VATANASOMBOON 

ผลงาน

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาศรี สีหะบุตร 
Lect. TANASRI SIHABUT 

ผลงาน

 

รองศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ อินทร 
Assoc. Prof. DUANGRAT INTHORN

ผลงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี ศรีใส 
Asst. Prof. SIRANEE SREESAI 

ผลงาน

อาจารย์ ธวัช เพชรไทย 
Lect. TAWACH PRECHTHAI
 

ผลงาน

อาจารย์ เชต ใจกัลยา 
Lect. CHATE JAIKANLAYA 

ผลงาน

อาจารย์ ชัชวาล สิงหกันต์ 
Lect. CHATCHAWAL SINGHAKANT 

ผลงาน

อาจารย์ สุภาวดี ผลประเสริฐ 
Lect.SURAWADEE POLPRASERT

ผลงาน

อาจารย์ ชวลิต  วโรดมรังสิมันตุ์ 
Lect.CHAOWALIT
WARODOMRUNGSIMUN

ผลงาน

อาจารย์ วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล 
Lect. WITHIDA PATTHANAISSARANUKOOL 

ผลงาน

อาจารย์ สุวิมล กาญจนสุธา  
Lect.SUWIMON KANCHANASUTA

ผลงาน

 

 

 

นางสาว ธนวรรณ จินดา 
Miss. TANAWAN JINDA 

นาย อนุพันธ์ เสียงใหญ่ 
Mr. ANUPHAN SIANGYAI 

นางสาว สิรินทิพย์ ดีแนบเนียน 
Miss. SIRINTHIP DEENABNAIN 

นางสาว สุวรรณา ทองอยู่ 
Miss. SUWANNA THONGYOO