หลักสูตร


ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการดำรงชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยผลิตบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติ การบริหาร การวางแผนและการประเมินผลงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และทำการควบคุมจัดการมลพิษต่างๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงาน บำบัด และกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรมีการบูรณาการ การเรียน การสอน จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลายให้กับนักศึกษา เช่น ทฤษฎีและการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภค การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมพาหะนำโรค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และวิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

หลักสูตรมุ่งเน้นการวินิจฉัยและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการพัฒนางานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์ โดยมีกลุ่มงานวิจัย อาทิ การจัดหาน้ำสะอาดและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การจัดการมลพิษทางน้ำรวมทั้งการจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล รวมถึงกากของเสียอันตราย การจัดการมลพิษทางอากาศ เสียงและรังสีอันตราย การสุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค การสุขาภิบาลที่อยุ่อาศัยและหน่วยงาน และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร