ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในเมืองและชนบท โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตให้มีความรู้ครอบคลุมงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับการวางแผน การบริหาร การปฏิบัติ และการประเมินผล ตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ การควบคุมและจัดการมลพิษด้านต่างๆ อาทิ น้าเสีย สิ่งปฏิกูล มลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษทางดิน มูลฝอยและมูลฝอยอันตราย ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรู้และสามารถจัดการเกี่ยวกับสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหารสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานที่ต่างๆ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนราคาญ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนการควบคุมแมลงและสัตว์นาโรค และสามารถใช้กระบวนการ วิจัยในการพัฒนางานและองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน