หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

โอกาสศึกษาต่อ
    การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทางสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

โอกาสทำงาน
นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารในระดับต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ รวมถึง งานตามหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร
โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล