หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม


หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการดำรงชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยผลิตบุคลากรให้มีพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติ การบริหาร การวางแผนและการประเมินผลงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และทำการควบคุมจัดการมลพิษต่างๆ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงาน บำบัด และกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดการเรียนการสอน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรของภาควิชามีการบูรณาการ การเรียน การสอน จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลายให้กับนักศึกษา อาทิ
· ทฤษฎีและการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
· การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
· เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
· เทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาด เพื่อการบริโภคและอุปโภค
· การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร
· การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
· การควบคุมพาหะนำโรค
· การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
· วิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมนักศึกษาเสริมประสบการณ์

หลักสูตรของภาควิชามีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
· การศึกษาดูงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน
· การฝึกปฏิบัติงาน ภาคสนามในชุมชน
· การฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน
· การทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)

โอกาสศึกษาต่อ

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทางสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
โอกาสทำงาน

โอกาสการทำงาน

นักวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารในระดับต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ รวมถึง งานตามหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน