ติดต่อภาควิชา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สถานที่ตั้ง

อาคารพิชิตสกุลพราหมณ์ ชั้น 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0-2354-8525, 0-2354-8543-49 ต่อ 2403, Fax: 0-2354-8525
E-mail : sirinthip.dee@mahidol.ac.th
Facebook : mu_san@hotmail.co.th