ประวัติภาควิชา

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาจากชื่อเดิม คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 มีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนใน วิชาการด้านการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และผลิตบุคลากรสาธารณสุข สาขาวิชาเอกวิทยศาสตร์สุขาภิบาล มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2493 ในระยะเริ่มแรกเป็นการผลิตนักวิชาการสุขาภิบาลระดับอนุปริญญา จนกระทั้ง ปี พ.ศ. 2501 จึงผลิต ระดับปริญญาตรี คือ วท.บ. (สุขาภิบาล) ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล และในปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนเป็น วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ. 2518 คณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นภาควิชาร่วม รับผิดชอบ การเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ และในปี พ.ศ. 2536 ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เปิดหลักสูตร วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) ขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร

มี 3 สาขาวิชา คือ

1. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเขตเมืองชนบท 
2. การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม 
3. การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย